Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi 

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

S.S. SEMAVER KÜLTÜR SANAT EĞİTİM YAYINCILIK HİZMET ÜRETİM PAZARLAMA VE İŞLETME KOOPERATİFİ. (“Semaver Kumpanya”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması hususlarına büyük bir önem göstermekteyiz. Bu bilinçle, Semaver Kumpanya olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Semaver Kumpanya ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi konusuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

KVKK’da belirtildiği üzere Semaver Kumpanya’da veya Semaver Kumpanya’nın talimatı ile işlenmekte olan kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olduğumuz bilincinde olarak, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlamalar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak Semaver Kumpanya tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Semaver Kumpanya tarafından sağlanan hizmet ve Semaver Kumpanya’nın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Semaver Kumpanya birimleri, Semaver Kumpanya’nın beraber çalıştığı tedarikçiler, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Semaver Kumpanya ve Semaver Kumpanya’nın iştirakleri ile Semaver Kumpanya ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi başta olmak üzere, kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması, ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak adına gerekli çalışmaların yapılması, ürün ve hizmetlerimizin sizlerin kullanım alışkanlıklarınıza göre şekillendirilerek size sunulması veya önerilmesi, Semaver Kumpanya ve iştiraklerinin iş stratejilerinin belirlenmesi ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen  kişisel verileri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecektir. Semaver Kumpanya’nın ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe ve KVKK’da belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veya birden fazlası geçerli olduğu müddetçe kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Buna ek olarak Semaver Kumpanya’yı, internet sitemizi veya Semaver Kumpanya ile bağlantılı soysal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olarak dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve diğer 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarabilir.

Semaver Kumpanya, kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerin almak kaydıyla, Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. Semaver Kumpanya, söz konusu sunucuların bulunduğu ülkelerde kişisel verilerin korunması konusunda gelişmiş kanunlar bulunduğunu garanti etmektedir. 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Semaver Kumpanya tarafından veya Semaver Kumpanya’nın sözleşmeli olarak birlikte çalıştığı diğer 3. kişilerden, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve Semaver Kumpanya’nın yukarıda belirtilen faaliyetlerinin devamı ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hukuki sebepleri ile toplanabilmekte ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bildirimin 2 ve 3 numaralı maddelerinde belirtilen gayelerle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Semaver Kumpanya’ya iletmeniz durumunda, Semaver Kumpanya talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde herhangi bir ücret talep etmeksizin sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, başvurulara ilişkin bir ücret öngörülmesi durumunda, belirlenecek ilgili ücret alınacaktır.

KVKK’nın 11. maddesine göre veri sahibi olarak haklarınız şunlardır;

 1. a)     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b)     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c)     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d)     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. e)     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. f)      KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. g)     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. h)     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak Semaver Kumpanya’ya iletebilirsiniz.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ilgili talebinizi ekli formu kullanarak bize iletebilirsiniz. Ekli formun kullanımı ve formun gönderileceği adres ile ihtiva etmesi gereken bilgiler KVKK’ya göre belirlenmiş olup ilgili açıklamalar formda yer almaktadır.

Semaver Kumpanya, KVKK’da olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler ile verilecek kararlar sebebi ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

 

Başvuru Formu

6698 sayılı KVKK’da ilgili kişi olarak tanımlanan veri sahiplerinin hakları, Semaver Kumpanya‘nın Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde belirtilmiştir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereği, söz konusu haklara ilişkin bildirimin yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak, şahsen kimlik teyitli olarak veya noter marifetiyle Semaver Kumpanya’ya iletilmesi gerekmektedir.

 

Başvurunun Gönderileceği Adres:

 

 

Başvurunun Gönderileceği Birim: 

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi:

 

Başvurunun gönderileceği zarf üzerinde “KVKK Veri Sahibi Bilgi Talebi” yazılmalıdır


Yukarıda belirtilen şekilde tarafımıza iletilmiş olan başvurunuz, KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede yanıtlandırılacak olup, bu süre en fazla otuz gün olacaktır. Yanıtlarımız, KVKK’nın aynı maddesi gereği yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 1. Veri Sahibi Bilgileri:

Adı:

Soyadı:

Doğum Tarihi:

T.C. Kimlik No:

Telefon No:

E-Posta Adresi:

Adres:

 

 1. Semaver Kumpanya İle Olan İlişkiniz

Lütfen Semaver Kumpanya ile olan ilişkinizi belirtiniz. 

 Müşteri/Müşteri Adayı

 

 Tedarikçi/İş Ortağı

Çalışan

 İş Başvurusunda Bulunan       

 

 Diğer

 

 

 1. Talebiniz

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi belirtiniz. Aksi yönde bir talebiniz olmaması halinde tarafınıza gönderilecek yanıt yukarıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

  

 


İşbu başvuru formu, KVKK’da belirtilen azami sürede size cevap verebilmek için kişisel verilerinizin daha doğru ve eksiksiz bir şekilde belirlenebilmesi için düzenlenmiştir. Semaver Kumpanya, veri sahibinin kimlik ve yetkisini tespit veya teyit için ek evrak talep edebilir.

İşbu formu imzalamak ve tarafımıza iletmek suretiyle form kapsamında belirttiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bu bilgileri ve talepleri iletmek konusunda yetkili olduğunuzu taahhüt etmektesiniz. Formda belirtilen bilgilerin hatalı olması, güncel olmaması veya yetkisiz bir başvuru yapılmasından dolayı Semaver Kumpanya’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını da kabul etmektesiniz.

 

Veri Sahibi

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi

İmza: 

 

Filters
Sort
display